Acasă Informaţii Româna interactivă Publicaţii Referinţe ÎNTREABĂ!
  26 Februarie 2021 Consultaţii terminologice la tel. 29.58.98. Gratuit!  
  Publicaţii
Mic dicţionar de construcţii, rus-român, de Ecaterina Păun. Chişinău, 2010
Dicţionarul include termeni referitori la întreţinerea clădirilor, a instalaţiilor sanitare, de canalizare, la salubrizare, lucrările de reparaţii, serviciul de exploatare a locuinţelor etc.
 

Mic dicţionar de confecţii, rus-român, de Lidia Vieru, Chişinău, 2010

Dicţionarul cuprinde cei mai frecvenţi termeni referitori la inovarea textilă, dezvoltarea industriei textile şi a confecţiilor, dezvoltarea modei. Lucrarea  conţine şi o anexă de termeni cromatici. Analiza lexicului specializat din domeniul confecţiilor demonstrează importanţa termenilor cromatici utilizaţi şi definiţi în altă manieră decât în lexicul comun. Pornind de la cele şapte culori ale spectrului solar, astăzi se cunosc nenumărate amestecuri cromatice, nuanţe redate prin termeni simpli sau compuşi, prin sintagme formate din două sau trei componente.   


 

Magia cuvântului de Inga Druţă, Chişinău, 2009

Lucrare de cultivare a limbii şi de diversificare a exprimării. Cuprinde circa 60 de tablete, apărute în diverse periodice sau difuzate la radio, dar şi articole inedite. Autoarea ia în discuţie formule nerecomandabile de exprimare în limba română şi oferă soluţii bune de urmat, sugerând ideea că actele de vorbire trebuie puse sub semnul corectitudinii şi adecvării la situaţia de comunicare. Abaterile de la normă sunt abordate atât din perspectivă lingvistică, cât şi din perspectivă stilistică. Contribuţie concludentă la perfecţionarea exprimării vorbitorilor de limba română din Republica Moldova şi la crearea unei conştiinţe lingvistice dominate de magia cuvântului.

 

 


 

Termeni şi sintagme. Dicţionar rus-român de Inga Druţă, Mariana Vlas, Albina Dumbrăveanu, Eugenia Chiosa, Chişinău, 2008

Dicţionarul conţine termeni şi sintagme uzuale din administraţie, drept, economie, comerţ, transporturi.


 

Cultură, interculturalitate şi traducere, Chişinău, 2007

Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Conferinţa Ştiinţifică

"Terminologie şi limbaje specializate" (ediţia a IV-a) din 23 noiembrie 2006.

 


 

Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale de Inga Druţă, Chişinău, 2007

O monografie despre neologismele limbii române, despre inovaţiile

lexicale şi semantice datorate unor cauze intra- şi extralingvistice etc.

 


 

Ghidul funcţionarului public, ediţia a VII-a, completată şi revăzută, Chişinău, 2007
Lucrarea cuprinde modele de scrisori şi de cereri oficiale şi personale (inclusiv pe CD), tehnici de redactare a corespondenţei etc.

 

Ghidul funcţionarului public, corespondenţa şi tehnica secretariatului, Ediţia a VI-a, completată şi revăzută, Chişinău, 2005
Lucrarea cuprinde modele de scrisori şi de cereri oficiale şi personale, tehnici de redactare a corespondenţei etc.
 

Ghidul taximetristului de Maria Mocanu, Ecaterina Păun, Chişinău, 2005
Ghidul este destinat agenţilor care desfăşoară activitate de transport rutier public în regim de taxi. Lucrarea reglementează principalele norme profesionale din activitatea agenţilor transportatori în regim de taxi şi a taximetriştilor independenţi în temeiul legislaţiei în vigoare în Republica Moldova, conţine un mic dicţionar terminologic explicativ, precum şi un vocabular bilingv (rus-român) cu un minim de termeni şi îmbinări terminologice uzuale, pe care trebuie să-l cunoască persoanele antrenate în această activitate.
 

Denumiri de mărfuri nealimentare. Dicţionar rus-român de Maria Mocanu, Chişinău, 2005
Dicţionarul include circa 2700 de termeni, conţinînd denumiri de bază ale produselor nealimentare şi este adresat, în primul rînd, personalului din sfera comerţului şi în special unităţilor pentru desfacerea produselor nealimentare. Lucrarea se propune a fi un instrument util la inscripţionarea corectă a indicatoarelor de preţuri.
 

Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de măsură (român-rus-francez-englez) de Teodora Gorceac, Chişinău, 2004
Dicţionarul cuprinde peste 300 de termeni, fiind structurat pe două secţiuni. Prima secţiune prezintă termeni echivalenţi în patru limbi, definiţiile noţiunilor, simbolul mărimii sau al unităţii de măsură, unitatea de măsură în SI a mărimii. A doua secţiune a dicţionarului include indexurile alfabetice ale termenilor definiţi în prima secţiune. Atît la elaborarea definiţiilor, cît şi la stabilirea termenilor echivalenţi în limbile străine s-au consultat cele mai reprezentative şi mai recente surse, îndeosebi publicaţiile Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi ale Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).
 

Dicţionarul feroviarului (rus-român) de Mariana Vlas, Maria Onofraş, Valeriu Culev, Chişinău, 2004
Dicţionarul inventariază cei mai uzuali termeni din domeniul comunicaţiilor, căilor ferate, care au fost selectaţi din diverse dicţionare tehnice, explicative, din enciclopedii etc. atît ale limbii române, cît şi ale limbii ruse. Poate deveni un instrument practic, util pentru însuşirea termenilor din domeniu şi de către marele public.
 

Dicţionarul textilistului (rus-român) de Lidia Vieru, Chişinău, 2003
Dicţionarul cuprinde un volum minim de termeni bilingvi din domeniul industriei textile şi se adresează atît specialiştilor textilişti, cît şi tuturor categoriilor de cititori, care se interesează de terminologia din domeniu.
 

Mic dicţionar automobilistic (român-englez-francez-german-rus), Chişinău, 2002
Corpusul dicţionarului cuprinde cei mai uzuali termeni din domeniul automobilisticii. Termenii inseraţi în lucrare au fost selectaţi din surse consacrate: enciclopedii, dicţionare tehnice, dicţionare explicative etc.
 

Probleme actuale de traducere şi terminologie, Chişinău, 2002
În culegere au fost incluse materialele Colocviului “Probleme actuale de traducere şi terminologie”, organizat de C.N.T. şi catedra de limbi moderne a Universităţii Tehnice a Moldovei cu sprijinul Uniunii Latine, care a avut loc la 27 mai 2002.
 

În lumea cuvintelor, Chişinău, 2001
Lucrarea a fost elaborată în baza materialelor de cultivare a limbii, redactate pentru emisiunea „În lumea cuvintelor. Ghid radiofonic”.
 

Dicţionar rus-român. Arta frizurii, arta coafurii, styling, machiaj, cosmetică, manichiură de Mariana Vlas, Chişinău, 2000
Dicţionarul inventariază circa 4600 de termeni şi sintagme şi se adresează atît personalului din frizerii şi saloanele de coafură, cît şi tuturor celora care sînt interesaţi într-o exprimare corectă.
 

Dicţionarul silvicultorului (rus-român) de Avelina Alîi-Arosov, Chişinău, 2000
Corpusul lucrării cuprinde peste 3400 de termeni şi sintagme uzuale din botanică, zoologie, ornitologie, micologie, fitopatologie, cinegetică.
 

Denumiri de profesii şi ocupaţii. Dicţionar rus-român, Chişinău, 2000
Inventarul dicţionarului include circa 5000 de denumiri de profesii.
 

Dicţionar de termeni financiar-bancari (rus-român-francez-englez) de Albina Dumbrăveanu, Lidia Vieru, Valeriu Culev, Chişinău, 1999
Dicţionarul conţine termeni din economie, finanţe şi burse. Lucrarea are un indice alfabetic în limbile română, franceză şi engleză.
 

Dicţionarul lucrătorului din construcţii şi gospodăria locativă (rus-român) de Ecaterina Păun, Chişinău, 1999
Dicţionarul include termeni referitori la întreţinerea clădirilor, instalaţiilor sanitare, canalizare, salubrizare, lucrări de reparaţii, serviciul de exploatare a locuinţelor etc.
 

ABC-ul funcţionarului serviciului de personal de Albina Dumbrăveanu şi Lidia Vieru
Lucrarea inserează modele de ordine (de angajare, de concediere, de transfer etc.), recomandări de scriere corectă a numelor de persoane în cărţile de muncă, precum şi modele de adeverinţe, cereri, delegaţii, vize, rezoluţii etc.
 

Dicţionarul lucrătorului din alimentaţia publică (rus-român) de Maria Mocanu
Dicţionarul conţine termeni din domeniul industriei alimentare: produse alimentare, ambalaje, maşini etc. şi are drept scop punerea în uz a terminologiei comerciale.
 

Ghidul funcţionarului public (corespondenţa şi tehnica secretariatului), ediţia I-a: 1996, ediţia a II-a: 1997, ediţia a III-a: 1999, ediţia a IV-a: 2001, ediţia a V-a, 2004
Lucrarea cuprinde modele de scrisori şi de cereri oficiale şi personale, tehnici de redactare a corespondenţei etc.
 

Dicţionarul funcţionarului public (rus-român) de Albina Dumbrăveanu şi Lidia Vieru, ediţia I-a: 1996, ediţia a II-a: 1997
Dicţionarul înmagazinează termeni şi sintagme din limbajul juridic-administrativ.
 

Agenda
2011-01-29
  .
Practica studenţilor, viitori traducători, interpreţi, terminologi
Detalii   

2010-02-21
  dzUniunea Latină stimulează traducerile bune
O nouă ediţie a Concursului de Traducere Tehnică şi Ştiinţifică
Detalii   

2009-05-12
  ŞCOALA DE TRADUCERE ŞI COMUNICARE-2009
CIMETTIL şi Universitatea de Stat din Moldova anunţă înscrierea la Şcoala de Traducere şi Comunicare pentru anul academic 2009-2010
Detalii   Particpant la concursul WebTop

Suntem români şi punctum.     (Mihai Eminescu)
Centrul Naţional de Terminologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
tel : (00373 022) 29.57.34, 29.58.98
fax : (00373 022) 29.57.34